Overførelse af arealer

Overførsel af arealer

Overførelse af arealer kan forekomme i flere udformninger. Det kan dreje sig om overførelse eller frastykning af jord mellem boligejendomme eller landbrugsejendomme. Det kan være arealer, hvor det spænder fra 20m2 til 150 hektar, det kræver blot en beskikket landinspektør at lave overførsel af arealer.

 

Krav i forhold til overførelse af arealer

For at overførelse af arealer kan forekomme, skal der være accept fra begge grundejere, at indgå denne aftale. Endvidere er der en række love der skal overholdes i en given overførsel. Arealoverførsel kan ikke forekomme uden deltagelse af en beskikket landinspektør.

Landinspektøren står blandt andet for at kontrollere de tinglyste forholde, der er i forhold til servitutter og panteforhold. Landinspektøren skal sikre at de pågældende love bliver overholdt under udarbejdelsen

 

Undersøgelse og indhentning af tilladelser

Der er flere forhold der skal tages hensyn til i forhold til overførsel af areal, som landinspektøren skal være opmærksom på. Det er ikke kun de tinglyste servitutter og lokalplaner der skal være klargjort, men også forhold som Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Alle disse forhold skal være klargjort før der kan indhentes de nødvendige tilladelser for overførelse af arealer.

Der sørges endvidere for at de tinglyste servitutter fordele mellem ejendommene og de overførte arealer ved erklæring til Tinglysning.

 

Nødvendige opmålinger og registrering

Ved arealoverførsel er det nødvendigt at landinspektøren varetager opmåling, samt undersøgelse og afmærkning af gamle skelforhold, så frastykningen kan tilknyttes de eksisterende skelforhold. De nye skelforhold sendes til Geodatastyrelsen, som registrerer sagen, det forelægges for Tinglysningsretten og kommunernes Ejendomsbeskatning.

 

Rådgivning ved overførelse af arealer

Landinspektøren kan endvidere være behjælpelige med rådgivning fra andre faggrupper. Det kan være at få koordineret sagen med en advokat, der kan stå for at skrive det nye skøde. Det kan også være Landboforeninger, ejendomsmæglere eller kreditforeninger der kan være brugbare rådgivere i den pågældende sag.